Paragraf 1 Anvendelse.

Nærværende salgs- og betalingsbetingelser finder anvendelse på salg foretaget af Uhre & Nybæk ApS.

Eventuel fravigelse fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal ske udtrykkeligt og med skriftligt samtykke fra sælger.

Paragraf 2 Vilkår – regler.

2.1 For alle salg gælder United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, artikel 1 til artikel 89, kaldet CISG

2.1.1 CISG er gældende, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af købekontrakten eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2.1.2 Uanset Paragraf 2.1 er Købeloven (lov af 6/4 1906 o. s.) gældende, såfremt køber har forretningssted i Danmark.

2.2 Skal det solgte sendes, sker dette iht. INCO Terms 90, klausul EXW, Exworks.

Paragraf 3 Ejendomsforbehold.

3.1. Sælger Forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt.

Paragraf 4 Produktansvar.

4.1 Sælger er erstatningsansvarlig for person- og tingskade, herunder følgeskader, som måtte blive forvoldt som følge af bevislige defekter ved det solgte.

Paragraf 5 Leveringshindringer.

5.1 Sælger hæfter ikke for ikke opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til afgivne tilbud eller accepterede ordre som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfuld eller forsinkede leverancer fra underleverandører, herunder fra sædvanlige leverandører, mangel på arbejdskraft, drivkraft eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for sælgers kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling og levering af varen.

5.2 Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidigt. Såfremt leveringshindringen påregnes at ville vedvare længere end 3 måneder, er sælger dog berettiget til at annullere afgivne tilbud og indgåede aftaler.

Paragraf 6 Erstatningsansvar.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for købers driftstab eller følgeskader af enhver art, foranlediget af mangler ved det solgte og/eller forsinkelse med levering, medmindre forsinkelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos sælger.

Paragraf 7 Voldgift.

7.1 Tvistigheder i anledning af købet og alt som har sammenhæng hermed skal afgøres ved voldgift og – efter sælgers valg – af en voldgiftsret nedsat af “Det Danske Voldgiftsinstitut” (Copenhagen Arbitration) og i overensstemmelse med dettes regler eller af en voldgiftsret nedsat af ICC Court of Arbitration og i overensstemmelse med “Rules for the ICC Court of Arbitration”. Antallet af voldgiftsdommere og stedet for voldgiftsrettens sæde bestemmes af Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration) eller af ICC’s hovedkontor.